• Česky
  • English
naše nabídka jsme na facebooku proč Portfolium provozní doba 8.00-18.00 havarijní služba telefon 225 992 274 napište nám napište nám

Dotace a sociální bydlení

Návrh nařízení vlády o podmínkách použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou podporovaných sociálních nájemních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám

Příjemce dotace:
Právnická nebo fyzická osoba, která
a) má své sídlo nebo bydliště - na území některého z členských států EU, na území státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru a nebo na území Švýcarské konfederace
b) splní další podmínky stanovené nařízením:
- vlastní pozemek nebo budovu pro výstavbu bez zástavního práva třetí osoby
- splní veškeré náležitosti dle stavebního zákona
- není ke dni podání žádosti v prodlení s plněním svých závazků ve vztahu k státnímu rozpočtu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně nebo správě sociálního zabezpečení, krajům, obcím. Není v úpadku nebo likvidaci.
- při výstavbě více jak 12 bytů splňuje ČSN EN ISO 9001
- podlahová plocha bytu nepřesáhne 120m2

Podmínky nájmu:

Příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu k podporovanému sociálnímu bytu s vymezenou skupinou obyvatel se v nařízení stanoveným příjmovým limitem. Nájem se uzavírá nejdéle na dobu 1 roku; nájemní smlouva k bytu bude opakovaně prodloužena za předpokladu, že nájemce splňuje k datu nového uzavření nájemní smlouvy stejné podmínky jako při prvním uzavření smlouvy. Jedenkrát v rámci prodlužování smlouvy může nájemce překročit hranici průměrné měsíční mzdy, nejvýše o 25%. Nájemní smlouva k bytu nesmí být uzavřena s osobou blízkou příjemci dotace, se statutárním orgánem, členem dozorčí rady, společníkem, akcionářem, zakladatelem nebo zaměstnancem právnické osoby.
Nájemné na 1m2 podlahové plochy podporovaného sociálního bytu nesmí překročit limit 41,40 Kč, v Praze 48,30 Kč. Tento limit se každoročně k 1 únoru upravuje mírou inflace.
Stanovené podmínky platí po dobu 10 let ode dne kdy byla stavba dokončena a schopna užívání.

Další nakládání s podporovanými sociálními byty:

Po dobu 10 let příjemce dotace nesmí převést vlastnictví k bytovému domu s podporovanými sociálními byty ani spoluvlastnický podíl na jinou osobu, převést vlastnictví podporovaného sociálního bytu na jinou osobu.

Výše dotace:

Stanovení součtem dotací na jednotlivé podporované sociální byty. Součin výměry podlahové plochy bytu a finanční částky na 1m2:
Finanční částka činí 6500 Kč/m2 - výstavbu bytového domu, pouze s podporovanými sociálními byty, nástavba nebo přístavba, kterou vznikne podporovaný byt. Dotace nesmí přesáhnout 500 000 Kč na jednotlivý podporovaný byt.
Finanční částka činí 5500 Kč/m2 – jedná li se o stavební úpravy, kterými vznikne podporovaný sociální byt z prostor určených k jiným účelům než k bydlení. Nebo stavební úpravy bytu nezpůsobilého k bydlení. Dotace nesmí přesáhnout 420 000Kč na jednotlivý podporovaný byt.
Celková výše dotace nesmí přesáhnout 30% celkových investičních nákladů na výstavbu.

Písemné žádosti o dotaci se podávají Fondu. Musí mít náležitosti uvedené v nařízení vlády včetně příloh.

Vymezená skupina obyvatel
- s osobou, které je poskytována opakovaná dávka v hmotné nouzi
- s osobou, která prokáže, že její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,4 násobek průměrné měsíční mzdy.
- s osobou, která prokáže, že její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,5 násobek průměrné měsíční mzdy a zároveň prokáže sníženou soběstačnost.

nahoru | vytisknout stránku

© 2009 Copyright Portfolium správa nemovitostí Praha| telefon 277 277 044 | email: info@portfolium.cz | odkazy, partneři | Language: CZ EN
www.sprava-nemovitosti-praha.cz |
optimalizace PageRank.cz