• Česky
  • English
naše nabídka jsme na facebooku proč Portfolium provozní doba 8.00-18.00 havarijní služba telefon 225 992 274 napište nám napište nám

13.11.2014, Ing. Jiří Skuhra, CSc., nezávislý konzultant a analytik, Zdroj: Verlag Dashöfer

 

Vydáním vyhlášky MPO č. 237/2914 Sb. ze dne 4. listopadu t.r. je konkretizován požadavek zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (po novele zákonem č. 318/2012 Sb.) s tím, že kromě již zavedených regulačních prvků na otopných tělesech (převážně termostatických ventilů) je přistoupeno k instalaci „zařízení registrující dodávku tepelné energie“.

 

Termín splnění požadavku je zatím zákonem deklarován k 1. 1. 2015, pokud právě probíhající další novela zákona č. 406/2000 Sb. nestanoví v mezidobí do konce roku jiný termín (evropská směrnice uvádí termín k 1.1.2017, a proto požadavek MPO je o dva roky dřívější, např. na Slovensku přistoupí k požadavku EU až koncem příštího roku). Kromě tohoto zákona je platný a do konce roku pravděpodobně neměnný zákon č. 67/2013 Sb. (novela zákona je pouze ve druhém čtení – viz sněmovní tisk č. 308). Tento zákon o službách je rovnocenný se zákonem o hospodaření energií, a proto nelze nadřazovat povinnost ze zákona č. 406/2000 Sb. nad tento zákon. Zákon o službách při rozúčtování nákladů na teplo k vytápění a při poskytování teplé vody umožňuje použití jiných metodik, než jsou ve vyhlášce č. 237/2014 Sb. uvedené metody. Proto k přijetí nově cílených zásad pro rozúčtování nákladů na výše dvě zmíněné služby není důvod k panice, když mezi dvěma zákony není nastolen soulad.

Dále je na pováženou, že média informují o celé záležitosti neúplně, jednostranně a neodborně a ve formátu, který by měl být šetřen Úřadem  pro hospodářskou soutěž, když prezentují jen jednu z metod, navíc metodu spojenou s největšími riziky pro daný účel.

Zpráva ČTK z 11.11. (Firmy nestíhají pokrývat poptávku po měřidlech spotřeby tepla)interpretující problém tak, že straní dodavatelům jedné z variant pomůcek citací stanovisek zástupců této obchodní zájmové skupiny s tím, že jsou označovány jejich pomůcky jako „měřiče tepla“, je skandální, protože nemají v tomto označení oporu v zákoně č. 505/1990 Sb., o metrologii.  V anglickém originále jsou tyto ve sdělovacích prostředcích preferované pomůcky označovány v příslušných technických podmínkách jako „heat cost allocators“, což jednoznačně neospravedlňuje je označovat jako „měřiče tepla“ (označení je vyhrazeno jen pro stanovená měřidla) nebo „poměrové měřiče tepla“ (toto označení přísluší je pro návaznost stanovených měřidel tepla – např. patní vodoměr ve vazbě na bytové vodoměry). Za podstatné pochybení v interpretaci problému lze označit opomenutí kalorimetrických měřideltam, kde je to možné a účelné, a také technické vybavení a s ním spojenou metodiku tzv.denostupňové metody nebo její modifikaci  (označenou ve vyhlášce v § 7a odst. 2 jako další z tří možností - „indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa“).  Tyto možnosti jsou k dispozici nejen novým zájemcům o „přístroje registrující dodávku tepla“, ale i pro tu část odběratelů dálkového tepla nebo  producentů ústředního vytápění v bytových domech, kteří nyní mají výhrady k účinnosti již instalovaných tzv. rozdělovačů topných nákladů, které sdělovací prostředky označují za preferované nebo dokonce za výlučné řešení.

Hrozba pokuty při nedodržení termínu 1.1.2015 je rovněž lichá, jak vyplývá z prohlášení ředitele Státní energetické inspekce. Zde pracují rozumní a odpovědní lidé, kteří svou soudnost prokázali již na přelomu roků 2008 a 2009, kdy nabyla účinnosti povinnost regulačních ventilů a tehdy, po dobu min. 1 roku nebylo nesplnění povinnosti sankcionováno. Navíc, jak je výše uvedeno, ve stávající verzi zákona č. 67/2013 Sb. není rozúčtování služby vytápění a poskytování teplé vody redukováno na použití těchto nově uváděných technických pomůcek, ale je dokonce zákonem o službách změněna doposud kogentnízávaznost pravidel podle vyhlášky č. 372/2001 Sb. na dispozitivní řešení, tzn. podle dohody zúčastněných (při splnění jistého hlasovacího kvóra ve všech vlastnických formách bydlení).

Závěrem je potřeba všechny dosud nerozhodnuté subjekty informovat, že s výběrem vhodné metody není zapotřebí spěchat a využívat marketingovou nabídku, vnucovanou jedním segmentem trhu, ale do konce roku prověřit všechny dostupné možnosti a v závěru roku nebo dokonce až v příštím roce (nebude-li novelizován do konce roku zákon o službách) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí s vybraným dodavatelem, který nabídne sofistikované řešení na úrovni současného technického a technologického rozvoje. Ilustrativní pro celý proces je stanovisko sdružení rozúčtovatelů tepla a vody, které při připomínkování nové vyhlášky č. 237/2014 Sb., kterou se mění stávající vyhlášky č. 194/2007 Sb., kategoricky požadovalo vyloučit z řešení ostatní technické pomůcky, které nejsou předmětem jejich obchodního zájmu.

nahoru | vytisknout stránku

© 2009 Copyright Portfolium správa nemovitostí Praha| telefon 277 277 044 | email: info@portfolium.cz | odkazy, partneři | Language: CZ EN
www.sprava-nemovitosti-praha.cz |
optimalizace PageRank.cz