• Česky
  • English
naše nabídka jsme na facebooku proč Portfolium provozní doba 8.00-18.00 havarijní služba telefon 225 992 274 napište nám napište nám

Návrh nové konstrukce poplatku za zápis do katastru

Vláda poslala do sněmovny návrh novely zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a novely zákona o správních poplatcích. Zákon o zápisech vlastnických práv k nemovitostem byl přijat s účinností od 1. ledna 1993 a řeší jednu oblast postupů při vedení a správě katastru nemovitostí. Roztříštěnost právní úpravy byla způsobena rozdílnými kompetencemi federálního shromáždění a národních rad v době přijímání uvedených zákonů.

Nedostatkem zákona o zápisech vlastnických práv k nemovitostem je podle důvodové zprávy k novele okolnost, že principy, které se osvědčily mnohaletými zkušenostmi při vedení pozemkové knihy, byly do tohoto zákona zapracovány pouze polovičatě. Zejména je pociťována nedostatečná ochrana účastníků realitního trhu, kteří jednají v dobré víře v pravdivost a úplnost zápisů v katastru nemovitostí. Nepříznivě působí rovněž způsob zápisů záznamem, kdy katastrální úřady nemají žádnou přezkumnou pravomoc a jsou povinny provádět i zápisy zjevně nesmyslné (např. dědění nemovitosti, kterou zůstavitel nikdy nevlastnil).

K odstranění uvedených nedostatků by podle důvodové zprávy vedlo pouze přijetí zcela nového zákona, který by upravil uceleně veškerou problematiku katastru nemovitostí a převzal principy osvědčené při vedení pozemkové knihy. Takový ucelený zákon byl vládě České republiky předložen k projednání již v roce 2002. Tehdejší Legislativní rada vlády však doporučila, aby zákon nebyl dále projednáván do té doby, dokud nebude přijat nový občanský zákoník. Vzhledem k tomu není možné řešit uvedené nedostatky ani v dnešní době.

V zákoně o zápisech jsou však i některé další dílčí nedostatky, které lze řešit i dílčí novelizací, jak se uvádí v důvodové zprávě. Nejvážnější z nich je podle důvodové zprávy zřejmě možnost podávání zjevně neúspěšných žalob na určení vlastnického práva k nemovitosti či na neplatnost smlouvy s cílem dosáhnout přerušení vkladového řízení až do vydání pravomocného rozhodnutí soudu s cílem poškodit konkurenci.

Pokud se správních poplatků týká, uvádí důvodová zpráva, příjmy státního rozpočtu za správní úkony katastrálních úřadů zpoplatněné správními poplatky dosahují ročně více než 500 mil. Kč (kapitola Všeobecná pokladní správa).

Správní poplatek byl stanoven v roce 1994 a za uplynulých 13 let nebyl nikdy zvýšen. Celkový příjem státního rozpočtu za správní úkony katastrálních úřadů vyjádřený ve stálých cenách stagnuje, přestože počet realizovaných správních úkonů se od roku 1994 zvýšil 2,5 násobně.

Nejnižší poplatky v Evropě

V České republice jsou vybírány nejnižší správní poplatky za zápisy práv do katastru nemovitostí v porovnání s ostatními členskými zeměmi Evropské unie, tvrdí důvodová zpráva. Přestože uvnitř EU existuje mnoho rozdílů ve vedení pozemkových evidencí obsahujících údaje o právních vztazích, panuje shoda o tom, že náklady na tyto evidence mohou a mají být v maximální míře hrazeny z poplatků za poskytované služby.

Současná výše správního poplatku je velmi nízká, a neumožňuje financování zvýšených požadavků na katastr nemovitostí a na urychlení digitalizace katastrálních map, tvrdí navrhovatel v důvodové zprávě.

Zmírní šikanózní žaloby

Navrhovaná novela nezasahuje do hlavních principů uplatňovaných při současném provádění zápisů vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí. Dílčí změny mají vést pouze k odstranění drobných nedostatků současné právní úpravy a zmírnit důsledky podávání tzv. šikanózních žalob.

Navrhovaná právní úprava správního poplatku za podání návrhu na vklad stanoví správní poplatek s přihlédnutím k rozsahu požadovaného zápisu práv podle počtu nemovitostí, kterých se návrh týká. Podle důvodové zprávy k návrhu při tomto přístupu zůstane zachována stávající sazba správního poplatku 500 Kč při zápisu práva k jednomu pozemku nebo budově. Základní sazba správního poplatku se bude násobit počtem nemovitostí, ke kterým je zápis věcného práva navrhován. Výběr správního poplatku přitom bude stanoven za zápis každého typu věcného práva. U velmi častých převodů např. rodinných domků se zahradou správní poplatek dosáhne zpravidla 1 500 Kč, u velkých komplexů nemovitostí (výrobní areály, komplexy administrativních budov aj.) je poplatek limitován a dosáhne maximálně 20 000 Kč. Z propočtů s využitím statistických údajů za rok 2006 vychází očekávaný roční příjem státního rozpočtu z těchto správních poplatků o 600 mil. Kč vyšší než příjem dosažený v roce 2006.

Lze předpokládat, domnívá se navrhovatel v důvodové zprávě, že nová konstrukce správního poplatku, která většinou povede k jeho zvýšení, přiměje účastníky vkladového řízení, aby zkvalitnili obsah předkládaných smluv a návrhů. Jejich dosavadní chybovost, a to i u listin zpracovaných osobami s právnickým vzděláním, např. advokáty, vede ke značné a zbytečné zátěži katastrálních úřadu a zpomalování vyřizování jednotlivých návrhů. Je zjevné, že mnoho účastníků vkladového řízení si za dosavadního stavu nechá za 500 Kč zkontrolovat obsah smlouvy a vyhledat katastrálním úřadem její případné vady. Potom předkládají nový návrh s novou smlouvou, která katastrálním úřadem vyhledané vady již nevykazuje. Zvýšení poplatku by účastníky vkladového řízení proto mohlo přimět k podávání kvalitnějších návrhů.v Rychlost je důležitější

Podle důvodové zprávy k návrhu navrhovaná úprava je nezbytná, pokud mají být vyřešeny některé další dílčí nedostatky, které vyšly najevo při aplikaci dosavadní právní úpravy.

Výše správního poplatku je pro účastníky trhu s nemovitostmi mnohem méně důležitá než rychlost vyřízení vkladu práva, uvádí se v důvodové zprávě. Dlouhé lhůty zápisů mohou navrhovatelům způsobit řádově vyšší ztráty, než kdyby uhradili vyšší správní poplatek, např. až ve výši plně pokrývající náklady poskytnuté služby. Pokud je převáděna nemovitost v hodnotě 3 mil. Kč, je kupní cena nebo její větší část obvykle po dobu čekání na vklad práva do katastru nemovitostí vázána na tento obchod (notářská úschova, zvláštní účet aj.). Úrok z částky 3 mil. Kč představuje při úrokové míře 5 % náklady ve výši 12 500 Kč měsíčně.

Navrhované zvýšení správních poplatků je plně obhajitelné za předpokladu, že výnos z vyšších správních poplatků bude využit ke zrychlení a zlepšení služeb katastrálních úřadů. Pak půjde o změnu výhodnou i pro účastníky realitních obchodů. Digitalizace katastrálních map, k jejímuž urychlení má v souladu s usnesením vlády dojít, takovou změnou je, neboť přináší přehledný a srozumitelný katastrální operát, který je v digitální formě dostupný jak zaměstnancům katastrálních úřadů pro jejich práci, tak externím uživatelům prostřednictvím internetu k přípravě jejich obchodů, investičních záměrů a dalších aktivit.

Nedostatečná ochrana

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Mimo rámec problémů, které jsou řešeny předkládaným návrhem novely, důvodová zpráva zmiňuje rozhodnutí Ústavního soudu, který se ve svém rozhodnutí II. ÚS 349/03 ze dne 1. 8. 2006 vyjádřil k problematice nedostatečné ochrany dobré víry osob jednajících v důvěře v pravdivost a úplnost zápisů v katastru nemovitostí. K tomu mj. uvedl: "Katastr nemovitostí není založen na takových zásadách, které by umožňovaly jednat s plnou důvěrou v jeho obsah a není tak naplněna jedna z jeho základních funkcí, jež od něj občané právem očekávají."

Podnikatelé změny prý přivítají

Podle důvodové zprávy lze očekávat, že podnikatelé zareagují na navrhované změny kladně, pokud prostředky získané zvýšením příjmů státního rozpočtu budou investovány do zkvalitnění služeb katastrálních úřadů. Správní poplatky za návrh na vklad totiž budou i nadále ve vztahu k celkovým nákladům na realitní obchody okrajovou položkou. Proto pro podnikatele je výše uvedeného správního poplatku zanedbatelným výdajem, daleko více je zajímá např. rychlost, s jakou bude realitní transakce realizována. Rovněž investice získaných prostředků do urychlení digitalizace katastrálních map bude pro podnikatelské prostředí v České republice nezanedbatelným přínosem.

Dopady zvýšení správních poplatků za vklady práv do katastru nemovitostí jsou ve srovnání s běžnými transakčními náklady při realitních obchodech velmi malé. Transakční náklady v současnosti podle informací realitních kanceláří dosahují u nemovitosti k rodinnému bydlení cca 5 % její ceny (realitní služby, sepis smluv, daň z převodu, správní poplatek za vklad aj.) a dosahují tak zpravidla celkové částky 100 až 200 tis. Kč. Zvýšení správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí by u takové nemovitosti činilo nejčastěji 1 000 Kč, což představuje 1 % transakčních nákladů. Proto jsou takové dopady realitním sektorem považovány za zanedbatelné.

zdroj financnimanagement.cz

nahoru | vytisknout stránku

© 2009 Copyright Portfolium správa nemovitostí Praha| telefon 277 277 044 | email: info@portfolium.cz | odkazy, partneři | Language: CZ EN
www.sprava-nemovitosti-praha.cz |
optimalizace PageRank.cz