• Česky
  • English
naše nabídka jsme na facebooku proč Portfolium provozní doba 8.00-18.00 havarijní služba telefon 225 992 274 napište nám napište nám

Až dosud nese zákon upravující vlastnictví bytů či nebytových prostorů široký název, podle něhož se upravují „některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů)“.

Nový pojem „Bytové spoluvlastnictví“ v návrhu nové úpravy akcentuje základní pojetí vlastnictví bytů, které bude i v nové právní úpravě postaveno na principu (podobně jako v současné právní úpravě) spoluvlastnictví nemovité věci (v zásadě pozemku a na něm postaveného domu) založené vlastnictvím jednotek.

Poznámka: Přitom, shodně jako dosud, nemusí být v bytovém spoluvlastnictví vždy zahrnuto také spoluvlastnictví k pozemku - jestliže např. je dům postaven na cizím pozemku. V tomto smyslu se návrh nové úpravy vlastnictví bytů (bytového spoluvlastnictví) sice přidržuje v občanském zákoníku obnoveného klasického principu, že stavba je součástí pozemku (klasický římský princip „superficies solo cedit“ - věci na povrch země vyčnívající se pokládají za součást pozemku), který byl opuštěn v našem občanském právu v období po r. 1948 a nyní se do občanského práva vrací), avšak přesto se i nadále pro bytové spoluvlastnictví připouští, že dům nebude součástí pozemku (ale např. součástí práva stavby či jiného věcného práva.

V uvedeném smyslu je, v podstatě jako dosud, bytové spoluvlastnictví spoluvlastnictvím domu, založeným na vlastnictví jednotek Nová právní úprava vychází z dosavadní spoluvlastnické koncepce, podle které hlavním předmětem je spoluvlastnictví domu, k němuž akcesoricky přistupuje vlastnictví jednotky ; tomu odpovídá také nově zaváděný pojem „Bytové spoluvlastnictví“ (opírající se o spoluvlastnictví domu a vlastnictví jednotky, jejíž součástí je byt či nebytový prostor). Uvedený princip však (s ohledem na opětné zavedení principu supeficies solo cedit a změněné pojetí věci, kdy dům nebude samostatnou věcí, nýbrž součástí nemovité věci) se projevuje v dikci navrhované úpravy tak, že se hovoří nikoliv o spoluvlastnictví domu, nýbrž o „spoluvlastnictví nemovité věci“ (zahrnující pozemek a dům na něm postavený). Přitom i nadále spoluvlastnictví pozemku nemusí být vždy součástí bytového vlastnictví - viz shora.

Závěr: V nové právní úpravě bytového spoluvlastnictví zůstane v zásadě zachována dosavadní koncepce vlastnictví bytů spočívající na spoluvlastnictví domu, které zahrnuje podílové spoluvlastnictví společných částí domu a s ním akcesoricky spojené vlastnictví bytu či nebytového prostoru, jako prostorově vymezené (oddělené) části domu . Nic na tom z faktického hlediska nemění skutečnost, že v nové úpravě (s ohledem na nový princip, podle něhož dům nebude samostatnou věcí, nýbrž bude součástí nemovité věci) se hovoří o spoluvlastnictví „nemovité věci“ (jejíž součástí je rovněž dům), resp. o spoluvlastnických „podílech na společných částech nemovité věci“ (zatímco podle současného zákona o vlastnictví bytů se hovoří o spoluvlastnických podílech na společných částech domu a spoluvlastnických podílech k pozemku); přitom na některých místech návrhu, kde je to potřebné, se i v nové úpravě používá pojem „dům“ (např. při vymezení bytu či nebytového prostoru jako „prostorově oddělené části domu“, atd.). Pokud jde o nové obsahové pojetí pojmu jednotka - viz níže.

Nový obsah pojmu „jednotka“

Nová právní úprava bude sice nadále užívat pojem „jednotka“, avšak s podstatně rozšířeným obsahem oproti pojmu „jednotka“ v současném zákoně o vlastnictví bytů. Bude nezbytné v praxi vnímat rozšířený obsah pojmu jednotka (po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku) a zvyknout si na něj, i když pro vlastníky jednotek nedojde z faktického hlediska k věcné změně předmětu (či rozsahu) jejich vlastnictví. Stále budou podílovými spoluvlastníky společných částí domu a pozemku (nebude-li dům postaven na cizím pozemku), avšak v nových pojmech jako spoluvlastníci „na společných částech nemovité věci“, a spolu s tím vlastníky bytů či nebytových prostorů. Pojmově však bude „jednotka“ nově zahrnovat celek bytového spoluvlastnictví. Pojem „jednotka“ má podle návrhu zahrnovat nejen byt či nebytový prostor (jako dosud), ale rovněž „podíl na společných částech nemovité věcivzájemně spojené a neoddělitelné“. Jako taková se jednotka výslovně prohlašuje za věc nemovitou.

Závěr: Obsahová změna pojmu „jednotka“ neznamená pro vlastníky jednotek faktickou změnu předmětu či rozsahu jejich vlastnictví. Při převodu vlastnického práva k jednotce se bude převádět (a nabývat) vlastnictví jednotky, zahrnující nově byt či nebytový prostor spolu s neoddělitelným spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci(tj. na pozemku spolu s domem), popřípadě pouze se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu (a s podílem na jiném právu k pozemku v případě pozemku ve vlastnictví jiného vlastníka).

Budoucí právní předpisy o „veřejných seznamech“ či veřejných rejstřících (podle dosavadní právní úpravy jde o předpisy týkající se katastru nemovitostí) budou však muset reflektovat nové pojetí „nemovité věci“ a nové pojetí obsahu pojmu „jednotka“.

Příklady táhnou – inspirujte se zkušenostmi ostatních SVJ v online časopise Společenství vlastníků jednotek aktuálně a zajistěte svému společenství bezproblémový chod.

Zdroj: http://www.byt-nemovitost.cz/predstavujeme-bytove-spoluvlastnictvi-v-pripravovanem-obcanskem-zakoniku-uniqueidgOkE4NvrWuMF1Z1s5yTC1f-zQLQo2fnhj0eO_SkKPZE/

 

nahoru | vytisknout stránku

© 2009 Copyright Portfolium správa nemovitostí Praha| telefon 277 277 044 | email: info@portfolium.cz | odkazy, partneři | Language: CZ EN
www.sprava-nemovitosti-praha.cz |
optimalizace PageRank.cz